SEMINAR AGENDA

วันจันทร์ 6 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 -13:30 15 นาที กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน
img

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

13:30 -14:30 1 ชม. เสวนากลุ่ม: แนวทางสนับสนุนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech)
img

คุณ ยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

img

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

img

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

img

ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

14:30 -15:30 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยการใช้นวัตกรรม
img

คุณ ศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

img

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

img

คุณ อัจฉรา บุรารักษ์

Founder & Creative Director, Iberry Group


วันอังคาร 7 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 13.45 30 นาที การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านโรงแรม
img

คุณอุดม ศรีมหาโชตะ

กรรมการสมาคมโรงแรมไทย

13.45 - 14.45 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักโดยใช้นวัตกรรม
img

คุณไพสิฐ แก่นจันทน์

Founder & Principal
Hospitality Advisory Services

img

คุณรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน

หัวหน้าฝ่ายกลุ่มโรงแรม 2
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

img

คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


วันพุธ 8 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 13.45 30 นาที บรรยายการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านอาหาร
img

คุณฐนิวรรณ กุลมงคล

นายกสมาคมภัตตาคารไทย

13.45 - 14.45 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของร้านอาหารโดยใช้นวัตกรรม
img

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์

Chief Engagement Officer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

img

คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

img

คุณบุญธรรม ภาคโพธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮอนโมโนวอเตอร์ จำกัด


วันพฤหัส 9 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของโรงแรม
img

คุณนภัทร อัสสกุล

กรรมการ
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด (เครือโรงแรมบันดารา)

img

นางสาวมรกต กุลดิลก

ผู้จัดการโรง แรม Grand Bella

img

คุณประวีณ ปัญญาสกุลวงศ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (King Park Avenue Hotel, Bangkok Natural Spa, Sea2pool Villa Pattaya

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ Wellness
img

คุณณรัล วิวรรธนไกร

กรรมการบริหาร
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) "Let's Relax"

img

คุณอภิรดี หิรัญรามเดช

ผู้บริหาร
บริษัท ดีวานาสปา จำกัด

img

ดร. เสริมสกุล วงศ์ถิรพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอภัยเวลเนส


วันศุกร์ 10 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง
img

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

img

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด

img

คุณคุณา วิทยฐานกรณ์

รองประธาน
บริษัท อีวีโซไซตี้ จำกัด

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านบริษัทนำเที่ยวและนันทนาการ
img

คุณสุรพล อุทินทุ

ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
และกรรมการผู้จัดการ Sports & Recreation Management

img

Mrs. Assel Bakbayeva

Managing Director
Platinum Travel Thailand Company Limited

img

คุณวรกัญญา สิริพิเดช

Chief Executive Officer
Siam Seaplane


วันเสาร์ 11 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในภูเก็ตได้อย่างไรบ้าง
img

คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

img

คุณนิพนธ์ เอกวานิช

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา:การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
img

คุณนนท์ปวิธ เอี่ยมธีระกุล

เจ้าของกิจร้านอาหารฮวากู่ และร้านมหาชีวานวดแผนไทย

img

คุณบุญ ยงสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด

img

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์

CEO
The Attitude Club Phuket


วันอาทิตย์ 12 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ได้อย่างไรบ้าง
img

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

อดีตกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และปัจจุบันรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

img

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

อดีตประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

img

สิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์

เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
img

คุณธนิต ชุมแสง

นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กรรมการบริษัท ร้านอาหาร The Good View Village

img

คุณละเอียด บุ้งศรีทอง

นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมรติล้านนาริเวิอร์ไซด์สปารีสอร์ทเชียงใหม่*

img

คุณมานพ แซ่เจีย

รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ)
นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่


วันจันทร์ 13 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในชลบุรีได้อย่างไรบ้าง
img

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

img

คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส

นายกสมาคมสปาและเวลเนส ภาคตะวันออก

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
img

คุณรุจิกา ลงกานี

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช

img

คุณซัน อัสสกุล

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปล่อยเช่าเรือยอร์ชของ Ocean Marina Yacht Club

img

คุณดาริณ พันธุศักดิ์

รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา วู้ดแลนด์รีสอร์ท และในเครือ


วันอังคาร 14 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในขอนแก่นได้อย่างไรบ้าง
img

คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

img

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล

ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น

14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
img

ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์

รองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น และเจ้าของร้านอาหารไทรแอนด์เลควิว

img

คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์

เจ้าของราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

img

คุณธนวรรณ พันเทศ

ผู้จัดการใหญ่
บริษัทไทยดรีมทัวร์ จำกัด


วันพุธ 15 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ
13:15 - 13:45 30 นาที การเตรียมความพร้อมของธุรกิจกับการกลับมาของการท่องเที่ยว
img

คุณกิตติ พรศิวะกิจ

ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

13:45 - 14:45 1 ชม. แนวทางการช่วยผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคาร
img

ธวัช ตรีวรรณกุล

รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

img

ชาตรี เวทสรณสุธี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

14:45 - 16:00 1 ชม. 15 นาที มุมมองของนักลงทุนกับบริษัทนวัตกรรม
img

คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

img

คุณโอฬาร วีระนนท์

CEO & Co-founder, DURIAN และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสว.

img

ศรัณย์ สุตันติวรคุณ

นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ จำกัด

img

คุณทศรรห์ บุรีชนะ

Chief Value Officer
บริษัท สินวัฒนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด