EVENT AGENDA

วันจันทร์ 6 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 -13:30 15 นาที กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
13:30 -14:30 1 ชม. เสวนากลุ่ม: แนวทางสนับสนุนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech) คุณ ยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
14:30 -15:30 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยการใช้นวัตกรรม คุณ ศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
คุณสันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
คุณ อัจฉรา บุรารักษ์
Founder & Creative Director, Iberry Group
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรมด้านการตลาด บริหารทีมการขาย สร้างร้านค้าออนไลน์ & สร้าง Website คุณทรงยศ คันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมด้านบัญชี (สำหรับธุรกิจ SMEs) คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
CMO and Co-founder of AccRevo
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมด้านบุคคลากร คุณประกาศิต ทิตาราม
CEO of Wellios
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมรวบรวมระบบขนส่งครบวงจร คุณธีรเมธินท์ อธิภิตินันท์
Marketing Specialist of SHIPPOP

วันอังคาร 7 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 13.45 30 นาที การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านโรงแรม คุณอุดม ศรีมหาโชตะ
กรรมการสมาคมโรงแรมไทย
13.45 - 14.45 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักโดยใช้นวัตกรรม คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
Founder & Principal
Hospitality Advisory Services
คุณรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มโรงแรม 2
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15:00 - 15:20 20 นาที นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว คุณกมลชนก จุลศิริ
Tripniceday
15:20 - 15:40 20 นาที นวัตกรรมด้านการจองโรงแรม คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย
Locanation
15:40 - 16:00 20 นาที นวัตกรรม CRM Privilege แบบครบวงจร คุณณัฐธิดา สงวนสิน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
16:00 - 16:20 20 นาที นวัตกรรมระบบการจัดการธุรกิจโรงแรม คุณอิมสุพิชญา อัครมหาวงศ์
Hotelsup

วันพุธ 8 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 13.45 30 นาที บรรยายการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านอาหาร คุณฐนิวรรณ กุลมงคล
นายกสมาคมภัตตาคารไทย
13.45 - 14.45 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของร้านอาหารโดยใช้นวัตกรรม คุณชาตยา สุพรรณพงศ์
Chief Engagement Officer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณบุญธรรม ภาคโพธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮอนโมโนวอเตอร์ จำกัด
15:00 - 15:20 20 นาที นวัตกรรมระบบการออเดอร์อาหาร Dr. Gautam Ganguly
Foodie
คุณกึกก้อง รัตนบำรุง
Foodie
15:20 - 15:40 20 นาที นวัตกรรมระบบการจัดการสำหรับร้านอาหาร คุณจักรพล เจริญกิจ
FoodStory
16:00 - 16:20 20 นาที นวัตกรรมรวบรวมร้านอาหารฮาลาล คุณฟาตีมะห์ บากา
HALAHUB
16:20 - 16:40 20 นาที นวัตกรรมจองเชฟเทเบิ้ล คุณพิตนิตสันติ์ สันติวราคม
Potioneer

วันพฤหัส 9 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของโรงแรม คุณนภัทร อัสสกุล
กรรมการ
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด (เครือโรงแรมบันดารา)
นางสาวมรกต กุลดิลก
ผู้จัดการโรง แรม Grand Bella
คุณประวีณ ปัญญาสกุลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (King Park Avenue Hotel, Bangkok Natural Spa, Sea2pool Villa Pattaya
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ Wellness คุณณรัล วิวรรธนไกร
กรรมการบริหาร
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) "Let's Relax"
คุณอภิรดี หิรัญรามเดช
ผู้บริหาร
บริษัท ดีวานาสปา จำกัด
ดร. เสริมสกุล วงศ์ถิรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอภัยเวลเนส
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรมสำหรับบริหารการให้บริการสำหรับธุรกิจโรงแรม Mr. Andres Borbon
OKKAMI
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมสำหรับรวบรวม E-Voucher จากธุรกิจโรงแรม คุณสิทธิกิตติ์ รวิวีรวรรณ
TripTriq
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมนำเที่ยวด้วยเสียง คุณชัยณัฎฐ์ แคว้นคอนฉิม
Tripdio
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมรวบรวม E-Voucher ธุรกิจโรงแรม Piyakead soontallnon
Aigent
16:50 - 17:10 20 นาที นวัตกรรมสำหรับการจองร้านนวดและสปา ThaiHand Massage


วันศุกร์ 10 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
นาวาโท ปริญญา รักวาทิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
คุณคุณา วิทยฐานกรณ์
รองประธาน
บริษัท อีวีโซไซตี้ จำกัด
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนากลุ่ม: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านบริษัทนำเที่ยวและนันทนาการ คุณสุรพล อุทินทุ
ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
และกรรมการผู้จัดการ Sports & Recreation Management
Mrs. Assel Bakbayeva
Managing Director
Platinum Travel Thailand Company Limited
คุณวรกัญญา สิริพิเดช
Chief Executive Officer
Siam Seaplane
15:30 - 15:50 20 นาที Platform การจองวงดนตรี คุณรักพรรณ ยูนิพันธ์
Myband
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมการเช่ารถท่องเที่ยว คุณชาญชัย เลิศบัณฑรกุล
Rent Connected
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมการเช่ารถ Taxi คุณปนิตา มโนมัยวิบูลย์
Taxi-Beam
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมจัดเก็บสกอร์การ์ดเรียลไทม์ของนักกอล์ฟในรูปแบบออนไลน์ คุณเกษม วงศ์แจ่มเจรืญ
Myscore

วันเสาร์ 11 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในภูเก็ตได้อย่างไรบ้าง คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
คุณนิพนธ์ เอกวานิช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา:การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต คุณนนท์ปวิธ เอี่ยมธีระกุล
เจ้าของกิจร้านอาหารฮวากู่ และร้านมหาชีวานวดแผนไทย
คุณบุญ ยงสกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด
วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
CEO
The Attitude Club Phuket
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรม Smart Menu (E-Catalog) คุณพิชยา เมืองสูง
Smart Catalogue
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมจำลองห้องพักแบบ virtual รมิดา ธนาจรัสรัช
My Home VR
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมการท่องเที่ยว Ben Abbott
HandiGo
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมร้านอาหารกลางคืน คุณอภิชาติ เกาะดี
Thai2Night

วันอาทิตย์ 12 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ได้อย่างไรบ้าง คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
อดีตกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และปัจจุบันรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
อดีตประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่
สิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์
เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ คุณธนิต ชุมแสง
นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กรรมการบริษัท ร้านอาหาร The Good View Village
คุณละเอียด บุ้งศรีทอง
นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมรติล้านนาริเวิอร์ไซด์สปารีสอร์ทเชียงใหม่*
คุณมานพ แซ่เจีย
รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ)
นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรมสะสมแต้มบัตรเครดิต คุณกรกฎ กลิ่นกระสันต์
UTU
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมบริหารลานจอดรถ Jordsabuy Smart Parking Lock

16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมตอบข้อความอัตโนมัติและระบบคอลเซ็นเตอร์ คุณณัฐมน พงษ์วิพิธ
Talk To Me
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมกำจัดขยะ Suparuak Jirakittidul
Inno Waste

วันจันทร์ 13 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในชลบุรีได้อย่างไรบ้าง คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส
นายกสมาคมสปาและเวลเนส ภาคตะวันออก
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี คุณรุจิกา ลงกานี
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช
คุณซัน อัสสกุล
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปล่อยเช่าเรือยอร์ชของ Ocean Marina Yacht Club
คุณดาริณ พันธุศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา วู้ดแลนด์รีสอร์ท และในเครือ
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรมด้านบัญชี คุณสุพิชา ณัฐสุวรรณพล
Nested
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมตอบข้อความอัตโนมัติ (Chat Bot) คุณปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์
Deeple
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมจองตั๋วออนไลน์ คุณรัตติยา ธรรมจักร์
Welovebooking
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมด้านบุคลากร (ประเมินความสามารถการทำงาน) Toungrats
Wisimo

วันอังคาร 14 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 14:15 1 ชม. เสวนา:นวัตกรรมจะมาช่วยการท่องเที่ยวในขอนแก่นได้อย่างไรบ้าง คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล
ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น
14:15 - 15:15 1 ชม. เสวนา: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์
รองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น และเจ้าของร้านอาหารไทรแอนด์เลควิว
คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์
เจ้าของราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น
คุณธนวรรณ พันเทศ
ผู้จัดการใหญ่
บริษัทไทยดรีมทัวร์ จำกัด
15:30 - 15:50 20 นาที นวัตกรรมด้านบัญชี คุณบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร
PEAK
15:50 - 16:10 20 นาที นวัตกรรมตอบข้อความอัตโนมัติ (Chat Bot) คุณณดี กังวลกิจ
Oho Chat
16:10 - 16:30 20 นาที นวัตกรรมจัดงานอีเว้นท์รูปแบบ Online & Offline คุณภาโรจน์ เด่นสกุล
Zipevent
16:30 - 16:50 20 นาที นวัตกรรมการจัดอีเว้นท์ คุณกิตติเชษฐ์ ภูมิโชติธนานันท์
Neogenda

วันพุธ 15 กันยายน 2564

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
13:00 - 13:15 15 นาที VTR โครงการ
13:15 - 13:45 30 นาที การเตรียมความพร้อมของธุรกิจกับการกลับมาของการท่องเที่ยว คุณกิตติ พรศิวะกิจ
ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13:45 - 14:45 1 ชม. แนวทางการช่วยผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคาร ธวัช ตรีวรรณกุล
รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชาตรี เวทสรณสุธี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
14:45 - 16:00 1 ชม. 15 นาที มุมมองของนักลงทุนกับบริษัทนวัตกรรม คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
คุณโอฬาร วีระนนท์
CEO & Co-founder, DURIAN และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสว.
ศรัณย์ สุตันติวรคุณ
นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ จำกัด
คุณทศรรห์ บุรีชนะ
Chief Value Officer
บริษัท สินวัฒนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16:00 - 16:20 20 นาที นวัตกรรมระบบจองคิว คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
Queue Q
16:20 - 16:40 20 นาที นวัตกรรม CRM Privilege แบบครบวงจร คุณเอกรัฐ ล้อจิตติกุล
ArmShare
16:40 - 17:00 20 นาที นวัตกรรมจัดงานอีเว้นท์รูปแบบ Online คุณบงการ พยัฆวิเชียร
Protoys